Projekt 1

Kód předmětu: 141PZ01
Garant předmětu: Ing. Petr Sklenář, Ph.D., doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/PJZ1/default.htm http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/PJZ1/

Anotace(semestr B232)
Projekt na Katedře hydrauliky a hydrologie je alternativně zaměřen na modelování vodní složky životního prostředí nebo na samostatnou základní hydrologickou analýzu vybraného povodí. Nabídka dvou variant umožňuje studentům volbu podle své osobní preference. Obě varianty potom nabízejí seznámení s širokou škálou praktických hydrologických problémů a jejich řešení.
Obsah 
Varianta 1) Modelování životního prostředí ve vodním hospodářství: Tento typ projektu si klade za cíl seznámit posluchače se základními přístupy modelování ŽP, zejména jeho vodní složky, a motivovat je k jejich aplikaci pro vybrané ilustrativní vodohospodářské úlohy. Projekt postupuje v logických krocích od identifikace a konceptualizace problému ŽP přes návrh struktury modelu a volbu alternativních modelovacích přístupů až po kritické zhodnocení využitelnosti navrženého modelu. Projekt se rovněž dotkne problematiky pravděpodobnostního přístupu při modelování lokálních a globálních rizik, zejména pro účely modelování přírodních katastrof. Výuka bude zajišťována ve spolupráci s pracovníky z praxe.
Varianta 2) Analýza hydrologie povodí: Řešení srážko-odtokových vztahů v zadaném povodí, odtokové poměry zkoumané lokality, stanovení povodňových charakteristik, samostatný výpočet vybraných složek hydrologické bilance (např. vyčíslení evapotranspirace z detailních mikrometeorologických měření), uplatnění teoretických znalostí z oblasti hydrologie a statistiky při analýze meteorologických a hydrologických měření.
Literatura 
[1]  Smith, J., Smith, P., Introduction to Environmental Modelling, 2007.
[2]  Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988.
[3]  Shaw, E.M., Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
[4]  https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology
[5]  https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology
[6]  https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ20190600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ202006_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )