Vodní toky

Kód předmětu: 141VTO
Garant předmětu: Ing. Petr Sklenář, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/VTO/default.htm

Anotace(semestr B232)
Posluchači kurzu se seznámí říčními morfologickými procesy v korytech vodních toků a rozšíří své znalosti v oblastech říční hydrauliky a úpravách toků a získají představu o správě a provozu vodních toků v ČR. V praktické části kurzu studenti připraví studii problémů a závad vybrané části koryta toku a navrhnou nápravná opatření. Studie bude prezentována. *Vodní toky v pojetí Vodního zákona. Správa vodních toků a správa povodí. *Morfologické procesy ve vodních tocích. Říční odezva na antropogenní zásah. *Proudění v korytech s pevným a pohyblivým dnem. *Trojrozměrné proudění a proudové struktury. Odpory proudu (mikrodrsnost a makrodrsnost). *Stabilita koryt, morfologické změny aluviálního dna, lokální výmol. *Transportní procesy a látkové výměny v korytech vodních toků. *Navrhování úprav toků, návrhový průtok, metody stabilizace břehů a dna koryt, druhy opevnění, hydraulická a geotechnická ochranná opatření. *Protipovodňová ochrana - technická opatření proti účinkům rozlivu vody a proti hydrodynamickému účinku proudící vody. *Revitalizace vodních toků a povodí, zásahy pro obnovu a podporu přírodních procesů v korytech a příbřežní zóně. *Provoz a údržba koryt upravených vodních toků v normálních a extrémních podmínkách, řízení v povodích.
Obsah 
1. Historie říčního inženýrství v ČR a jeho specifika.
2. Význam vodního toku v říční krajině a při oběhu vody, jeho vlastnosti a funkce, vodní tok jako ekomorfologické lineární kontinuum.
3. Hydrografie vodních toků, hydrologický režim, interakce povrchového odtoku s podpovrchovými zásobami vody v povodí.
4. Vodní toky v pojetí Vodního zákona. Správa vodních toků a správa povodí.
5. Morfologické procesy ve vodních tocích. Říční odezva na antropogenní zásah.
6. Proudění v korytech s pevným a pohyblivým dnem.
7. Trojrozměrné proudění a proudové struktury. Odpory proudu (mikrodrsnost a makrodrsnost).
8. Stabilita koryt, morfologické změny aluviálního dna, lokální výmol.
9. Transportní procesy a látkové výměny v korytech vodních toků.
10. Navrhování úprav toků, návrhový průtok, metody stabilizace břehů a dna koryt, druhy opevnění, hydraulická a geotechnická ochranná opatření.
11. Protipovodňová ochrana - technická opatření proti účinkům rozlivu vody a proti hydrodynamickému účinku proudící vody.
12. Revitalizace vodních toků a povodí, zásahy pro obnovu a podporu přírodních procesů v korytech a příbřežní zóně.
13. Provoz a údržba koryt upravených vodních toků v normálních a extrémních podmínkách, řízení v povodích.
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K. 1989.: Úpravy tokov. Bratislava: ALFA. ISBN: 80-05-00128-2.
[3]  Mareš, K. 1997.: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2. Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.
[4]  Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7. Chapters 14,15.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1992: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 1. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02832-7.
[8]  Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1994: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 2. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02985-4.
[9]  Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.
[10]  Just, T. a kol. 2003: Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR. ISBN: 80-86064-72-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )