Hydrologické procesy v městských povodích

Kód předmětu: 141YHPM
Garant předmětu: Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/YHMP/index.htm

Anotace(semestr )
Rozhodující hydrologické procesy v městských povodí a jejich matematický popis. Déšť a dešťová data. Dopady klimatické změny na srážkové extrémy a městskou hydrologii. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a transport. Transport vody v odvodňovacích systémech. Hydrologické procesy v objektech modrozelené infrastruktury. Simulační modely a systémová analýza. Měření a monitoring odtoku, zpracování dat.
Obsah 
Cílem předmětu je studenty detailně seznámit s problematikou městské hydrologie a městského odvodnění, včetně praktických cvičení zaměřených na matematické modelování srážko-odtokového procesu v urbanizovaných povodích.
1. Úvod. Urbanizace a dešťový odtok. Rozhodující hydrologické procesy v městských povodích
2. Atmosférické srážky, vliv na dynamiku odtoku. Typy srážkových dat.
3. Dopady klimatické změny na srážkové extrémy a městskou hydrologii
4. Metody měření a monitoringu srážek v městské hydrologii
5. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch – tvorba a koncentrace
6. Modely povrchového odtoku
7. Odtok odvodňovacími systémy - koncepční a fyzikálně-mechanistický popis transportu
8. Technická opatření a koncepce pro transformaci dešťového odtoku
9. Hydrologické procesy v objektech modrozelené infrastruktury
10. Měření a monitoring odtoku, zpracování dat
11. Nejistoty měření, typy nejistot
12. Matematické modely a systémová analýza
13. Simulační nástroje v městské hydrologii. Typy modelů
Literatura 
[1]  KREJČÍ, V. a kol (2002). Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup. NOEL 2000
[2]  FLETCHER, T. AND DELETIC, A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water Series - UNESCO-IHP, CRC Press.
[3]  JANDORA, J. a kol. (2011). Hydraulika a hydrologie. Vyd. 2., V Akademickém nakladatelství CERM 1.
[4]  WILLEMS, P. (2012). Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage Systems. IWA Publishing
[5]  AKAN, O. AND HOUGHTALEN, R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr (NZ20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )