Jezy a vodní cesty

Kód předmětu: 142JVCE
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Předmět přináší informace a slouží k získání znalostí z oblasti navrhování a provozu jezů a vodních cest. Řešená problematika zahrnuje následující témata: Jezy - základní pojmy, rozdělení jezů, koncepční řešení. Podklady pro navrhování jezů, zásady hydraulického a statického řešení jezů. Zakládání jezů, řešení průsaku pod jezem, stabilita jezu. Pevné jezy: uspořádání, hydraulické aspekty, vztah k vodnímu toku, konstrukční řešení. Pohyblivé jezy: rozdělení podle typu uzávěru, hlavní části. Konstrukce uzávěrů. Ovládání pohyblivých jezů, automatická regulace. Vodní cesty - způsoby splavňování vodních toků, objekty na vodních cestách, zařízení na překonávání spádu na vodních cestách. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, mosty, zabezpečovací objekty. Přístavy a jejich vybavení.
Obsah 
Obsah předmětu je dán přehledem témat uvedeným v úvodní anotaci a dále plánem přednášek a cvičení. První část semestru je věnována teoretickým poznatkům, jako jsou zatížení, projektové podklady a základní statické a hydraulické výpočty. Druhá část předmětu se věnuje jezovým uzávěrům se zaměřením na výklad a pochopení principů jejich konstrukce a funkce. Třetí část je věnována vnitrozemským vodním cestám.
Literatura 
[1]  Medřický V., Valenta P.: Hydrotechnické stavby 1, Navrhování jezů, ČVUT, 2009, ISBN 978-80-01-04309-7
[2]  Medřický V. : Hydrotechnické stavby 2 / Vodní cesty, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06442-9
[3]  Medřický V., Valenta P.: Vodní cesty /Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06443-6
[4]  Volitelné:
[5]  Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702
[6]  Čábelka J.: Vodní cesty a plavba, SNTL, 1976
[7]  Gabriel P. a kol., Jezy, SNTL, 1989
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )