Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice

Kód předmětu: 142OKHH
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Anotace(semestr )
Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Typy nosných systémů ocelových uzávěrů, navrhování hradícího plechu a nosných prvků. Základní typy používaných ocelových jezových uzávěrů a jejich konstrukční řešení, principy navrhování a statického řešení pro vybrané typy uzávěrů. Navrhování ocelových konstrukcí vrat plavebních komor. Navrhování speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů. Metodika CFD analýzy pro zjištění hydrodynamického zatížení. Simulace pohybovacích mechanismů a jejich silových účinků. Analýza napjatosti ocelové konstrukce s využitím FEM.
Obsah 
1. Specifické druhy zatížení ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb. Hydrostatický a hydrodynamický tlak vody, účinky vln, zatížení ledem, dynamické účinky zatížení.
2. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, kroucením. Kombinované případy namáhání, skládání napětí.
3. Navrhování ocelového tlakového potrubí a potrubních přivaděčů velkých rozměrů
4. Navrhování hradícího plechu s velkou a malou tuhostí a jeho výztuh v ocelových konstrukcích jezových uzávěrů
5. Druhy nosných systémů ocelových uzávěrů, navrhování hlavního a vedlejšího nosného systému. Stabilita vysokých a štíhlých hlavních nosníků.
6. Navrhování ocelových konstrukcí vrat plavebních komor, konstrukce a výpočet vzpěrných a deskových vrat
7. Navrhování ocelových konstrukcí vybraných typů jezových uzávěrů, konstrukce a výpočet stavidla a segmentu
8. Moderní hradící konstrukce s dutými uzavřenými průřezy - skříňová stavidla, duté klapky
9. Simulace pohybu ocelového uzávěru s výpočtem průběhu reakcí v rozsahu mezi krajními polohami
10.  Optimalizace umístění pohybovacích mechanizmů s ohledem na silové a momentové účinky
11. CFD analýza ustáleného proudění vody, stanovení hydrodynamického tlaku na hradící konstrukci
12. Praktické aspekty modelového řešení napjatosti, výměna dat mezi modely CFD a FEM, okrajové podmínky
13.  Analýza napjatosti ocelové konstrukce s využitím FEM
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009
Doporučená literatura:
[2]  Medřický V., Valenta P.: Navrhování plavebních stupňů, ČVUT, 2009
[3]  Medřický V., Valenta P.: Vodní cesty /Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2018
[4]  Erbisti P.C.F.: Design of hydraulic gates, CRC Press, 2014
[5]  Simscape Mechanical, Multibody - Simscape Onramp, 2021, https://www.mathworks.com/academia
[6]  Ansys CFX, Ansys Mechanical, 2021, https://www.ansys.com/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 2. semestr (NV20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )