Provoz, modernizace a rekonstrukce vodních staveb

Kód předmětu: 142PMRV
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Organizace a úvod do předmětu, základní terminologie, legislativní a normové podklady.
2. Provoz, údržba, a diagnostika staveb ve vodárenství.
3. Materiály a technologie sanací staveb ve vodárenství.
4. Provoz, údržba, a diagnostika staveb ve stokování.
5. Materiály a technologie sanací staveb ve stokování.
6. Provoz, údržba a sanace objektů hospodaření se srážkovými vodami.
7. Provoz a údržba vodních staveb. Řízení vodních děl. Vodohospodářský dispečink.
8. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly.
9. Rekonstrukce a modernizace jezů.
10. Rekonstrukce a modernizace přehrad. Zvyšování bezpečnosti při povodních.
11. Rekonstrukce a modernizace vodních cest a objektů na vodních cestách.
12. Zkapacitňování koryt vodních toků a revitalizace.
13. Realizace protipovodňových opatření.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Broža, V. Haindl, K., Patera, A.: Provoz vodních děl. ČVUT v Praze, 1993.
[2]  Zídek, J.: Provoz vodohospodářských děl. UJEP Ústí nad Labem, 2011.
[3]  Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů, Hydroprojekt a.s. 11/2008.
Doporučená literatura:
[4]  Doporučené ČSN a TNV ve výuce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový (NR20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )