Provoz vodních děl

Kód předmětu: 142PRVD
Garant předmětu: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
Organizační a technické aspekty provozu vodních děl v ČR, státní správa vodních děl. Manipulační a provozní řády. Kategorizace vodních děl. Sledování a dohled nad vodními díly, poruchy vodních děl a zvláštní povodně. Spolehlivost vodohospodářských děl. Problematika zimního provozu toků, nádrží a vodních děl, ledové jevy a procesy na tocích, nádržích a vodních dílech a řízení a aktivní ovlivňování zimního režimu. Jakost povrchových vod v tocích a v nádržích, modelování a řízení kvality vody v nádržích, teplotní a kyslíkový režim nádrží. Provoz vodních elektráren, povolení k nakládání s povrchovými vodami, provozní režimy průběžných, špičkových a přečerpávacích vodních elektráren. Poruchové stavy a jejich ošetření. Rekonstrukce a modernizace přehrad, jezů a plavebních zařízení. Optimalizace provozu, škody a rizika. Souvislosti provozu vodních děl a okolního prostředí, hodnocení vlivu vodních děl na životní prostředí.
Obsah 
1. Státní správa ve vodním hospodářství
2. Dohled nad vodními díly
3. Bezpečnost vodních děl, posuzování vodních děl za povodní
4. Ledové jevy a zimní režim vodních děl
5. Jakost povrchových vod, modelování a řízení kvality vody
6. Monitoring sypaných a betonových konstrukcí¨
7. Provoz vodních elektráren, hladinová regulace
8. Spolehlivost vodních děl
9. Typické úlohy rekonstrukcí vodních děl
10. Měření na fyzikálních modelech
11. Znalostní systémy, GIS
12. Interakce vodních děl a životního prostředí
13. Exkurze na dispečink Povodí Vltavy
Literatura 
[1]  povinná literatura:
[2]  -Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, vybrané informace pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl, 2014, Ministerstvo zemědělství ČR, 71 s. ISBN 978-80-7434-160-1
[3]  -Votruba,L.-Heřman,J. 1993. Spolehlivost vodohospodářských děl, ČMT, Praha, 488 s. ISBN 80-209-0251-1
[5]  doporučená literatura:
[6]  -Tanchev, L.: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, Taylor&Francis, London 2014, ISBN 978-1-138-00006-3
[7]  -Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., 2010
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )