Projekt 2

Kód předmětu: 142PZ02
Garant předmětu: Ing. Martin Králík, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Předmět je koncipován jako projekt před diplomovou prací. Studenti budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Student si zvolí podle zájmu a kapacity z nabídky jednotlivých kateder téma projektu, u kterého se předpokládá, že by v něm mohl následně pokračovat při zpracovávání bakalářské práce.
Obsah 
Zaměření projektu si domluví student s konkrétním vyučujícím, který ho bude následně individuálně vést. Součástí projektu je konstrukční návrh, optimalizace a posouzení vybrané varianty vodního díla, zpracování základních hydraulických a statických výpočtů a výkresové dokumentace včetně technické zprávy.
Literatura 
[1]  Individuální podle konkrétního zaměření práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )