Realizace vodohospodářských staveb

Kód předmětu: 142RVS
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: Moodle předmětu

Anotace(semestr B232)
Předmětový kurz je zaměřen na výklad technologických postupů při realizaci vodohospodářských staveb. Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na realizaci staveb zdravotního inženýrství a ve druhé části jsou vyloženy postupy realizace hydrotechnických staveb.
Obsah 
- Organizace a úvod do předmětu - základní terminologie, legislativní a normové podklady, čtení projektové dokumentace
- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zásady trasování, souběh, křížení
- Vodovodní a kanalizační systémy (popis, návrh)
- Materiály vodovodů a kanalizací, základní požadavky na jejich ukládání
- Technologie výstavby a sanací vodovodního a kanalizačního potrubí
- Procesy a jejich rizika ve výstavbě vodovodů a kanalizací (od záměru po provoz)
- Úpravy vodních toků
- Jezy
- Vodní cesty
- Rybníky a malé vodní nádrže
- Přehrady
- Vodní elektrárny
- Provoz vodohospodářských staveb
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Broža, V.: Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: ČVUT, 2005. ISBN: 80-01-03175-6.
[2]  Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002). ISBN: 80-86020-30-4.
Doporučená literatura:
[3]  Broža, V., Čihák, F., Satrapa, L.: Hydrotechnické stavby. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. ISBN: 80-902460-5-2.
Studijní pomůcky:
[4]  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
[5]  ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
[6]  ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
[7]  ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
[8]  TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 142VIZP
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )