Realizace vodohospodářských staveb

Kód předmětu: 142RVS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: Moodle předmětu

Anotace(semestr )
Předmětový kurz je zaměřen na výklad technologických postupů při realizaci vodohospodářských staveb. Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na realizaci staveb zdravotního inženýrství a ve druhé části jsou vyloženy postupy realizace hydrotechnických staveb.
Obsah 
- Organizace a úvod do předmětu - základní terminologie, legislativní a normové podklady, čtení projektové dokumentace
- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zásady trasování, souběh, křížení
- Vodovodní a kanalizační systémy (popis, návrh)
- Materiály vodovodů a kanalizací, základní požadavky na jejich ukládání
- Technologie výstavby a sanací vodovodního a kanalizačního potrubí
- Procesy a jejich rizika ve výstavbě vodovodů a kanalizací (od záměru po provoz)
- Úpravy vodních toků
- Jezy
- Vodní cesty
- Rybníky a malé vodní nádrže
- Přehrady
- Vodní elektrárny
- Provoz vodohospodářských staveb
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Broža, V.: Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: ČVUT, 2005. ISBN: 80-01-03175-6.
[2]  Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002). ISBN: 80-86020-30-4.
Doporučená literatura:
[3]  Broža, V., Čihák, F., Satrapa, L.: Hydrotechnické stavby. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. ISBN: 80-902460-5-2.
Studijní pomůcky:
[4]  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
[5]  ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
[6]  ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
[7]  ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
[8]  TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 142VIZP
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )