Geotechnické problémy vodních staveb

Kód předmětu: 142YGPV
Garant předmětu: Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: není

Anotace(semestr )
Předmětem výuky je problematika poruch a problémů v navrhování a provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren - se zaměřením na zakládání staveb. Studenti budou na příkladech navrhovaných a provozovaných vodních staveb seznámeni s řešením různých geotechnických problémů
Obsah 
1. Typy poruch na přehradách v kontextu materiálů a konstrukčních typů a mezinárodní statistiky poruch
2. Přehrady a zemětřesení – typy hrází, materiál hrází, stabilita zemin (ztekucení), návrhové parametry
3. Nenasycené zeminy v přehradní výstavbě – fenomén sání, zhutňování, vysvětlení pórových tlaků
4. Přehradní výstavba v Kanadě a Rusku, geologický průzkum pro přehrady v Ázerbájdžánu
5. Konstrukční problémy sypaných hrází suchých nádrží
6. Odkaliště (naplavované přehrady) a problematika vnitřní eroze
7. Hluboký geologický průzkum v přehradním stavitelství - VD Plavinas, VD Mosul a havárie VD Malpasset
8. MKP v geotechnických úlohách praxe vodohospodářského inženýra (typy úloh, možnosti stávajících softwarů)
9. Možnosti zlepšování vlastností zemin v přehradním stavitelství a poškozování sypaných hrází živočichy
10. Specifika kamenitých sypaných hrází – hutnění, deformace, poruchy
11. Spolehlivost nouzových přelivů a dalších výpustných zařízení – poučení z poruchy VD Oroville
12. Významné poruchy ve světě a vývoj navrhování a posuzování v oblasti geotechnických aspektů hrází
13. Geologický průzkum přehrady NYAGAG a rekapitulace a aktuality v oblasti přehradního stavitelství
Literatura 
[1]  povinná literatura
[2]  -Šejnoha, M. Janda, T., Pruska, J., Broucek, M.: Metoda konečných prvků v geomechanice, ČVUT, 2015, ISBN 978-80-01-05743-8
[3]  -Horsky, O., Blaha, P.: The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7329-278-2
[4]  -Vaníček,I.: Vznik a chování trhlin v zemním těsnění sypaných přehrad, SNTL, 1988, 04-735-88
[6]  doporučená literatura
[7]  -Fell,R.-MacGregor,P.-Stapledon,D.-Bell,G.: Geotechnical engineering of dams, Taylor & Francis Ltd, Oxford 2014, ISBN 1138000086
[8]  -Wang, J-J.: Hydraulic Fracturing in Earth-rock Fill Dams,Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-72550-4
[9]  -Tanchev, L.: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, Taylor&Francis, London 2014, ISBN 978-1-138-00006-3
[10]  -Weaver,D.K.-Bruce,A.D.: Dam foundation grouting, ASCE press, Reston, USA 2007, ISBN 978-0-7844-0764-6
[11]  -Verfel,J.: Injektování a výstavba podzemních stěn, Bradlo Int Publishing Company, Bratislava 1992
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, povinně volitelné předměty (NV20160200_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 1. semestr (NV20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )