Dendrologie a ochrana krajiny

Kód předmětu: 143DEOK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/ekologie-a-dendrologie/?lang=cz

Anotace(semestr )
Předmět představuje syntézu témat týkajících se aplikované ekologie a současně dendrologie, zaměřené na praktické využití v tvorbě a ochraně krajiny i v rámci urbanizovaných celků.
Obsah 
Cílem je seznámit zájemce s dopadem antropogenní činnosti (s důrazem na sídla a výstavbu) na krajinu. Dále jsou pak posluchači seznámeni s dřevinami a jejich použitím pro technickou praxi u nás.
1.  Vztah živých ekosystémů a antropogenní činnosti. Výstavba a její vliv na krajinu.
2.  Doprava a migrační prostupnost krajiny. Migrace a potravní závislosti.
3.  Stabilita krajiny, její vývoj - sukcese.
4.  Ovzduší - kvalita, vlivy, měření, důsledky
5.  Význam mimolesní zeleně (mikroklima, retence) + její ochrana
6.  Energetika, těžba a rekultivace.
7.  Ochrana přírody, chráněná území, ochrana vod.
8.  Ekologické důsledky změny klimatu - vliv klimatické změny na zemědělství, lesnictví.
9.  Základy stavby dřevin (jehličnaté, listnaté, keře, popínavé rostliny).
10.  Ekologické podmínky a stanoviště přirozeného výskytu dřevin.
11.  Výskyt dřevin a v ČR, Evropě, ve světě, význam dřevin pro výstavbu.
12.  Obecně rozšířené a technicky používané dřeviny i ve volné krajině.
13.  Vlastnosti druhů v technické a krajinářské praxi. Použití dřevin pro různé účely.
Literatura 
[1]  Prach K., Štech M., Říha. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi, Scientia 2009 ISBN: 978-80-86960-46-3
[2]  Koch K. - Dendrologie, BiblioLife, 2009 - ISBN: 9781115271202
[3]  Fér, Rohon, Biologie, botanika, dendrologie,ČVUT, 2002 - ISBN 80-01-02569-1
[4]  Begon,M.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc, 1997 - ISBN 8070676957
[5]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 8. semestr (BZ202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )