GIS a pozemkové úpravy

Kód předmětu: 143GIPU
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+3
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/

Anotace(semestr B232)
Dva paralelní bloky výuky - Pozemkové úpravy a základy geomatiky (GIS aplikovaný pro KPÚ). Základy pozemkových úprav - historie, průběh a fáze procesu KPÚ, principy navrhování společných zařízení, legislativa. Úvod do problematiky GIS a hlavní komponenty běžných systémů. Struktura dat a základy zpracování obrazových informací z geograficky lokalizovaných dat. Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a krajinném inženýrství. Příprava digitálního modelu terénu, mapy využití území a dalších vstupů a dostupné databáze v ČR. Zpracování dat dálkového průzkumu Země.
Obsah 
Základy pozemkových úprav z hledicka řešení plánu společných zařízení a aplikace GIS pro daný účel.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Metodický návod k provádění pozemkových úprav. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)
[2]  Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)
[3]  Kadlec, V. et al. (2014) Navrhování technických protierozních opatření. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN: 978-80-87361-29-0
Doporučená literatura:
[4]  Janeček, M. and kol. (2012) Ochrana zemědělské půdy před erozí. Edited by M. Janeček. Praha: ČZU, vydal powerprint, Praha, ISBN 978-80-87415-42-9
Studijní pomůcky:
[5]  Sylaby přednášek a podkladové materiály na stránkách katedry, http://www.strom.fsv.cvut.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )