Hydraulika podzemní vody

Kód předmětu: 143HPVO
Garant předmětu: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou proudění vody v nasyceném horninovém prostředí. Úvod předmětu je věnován teoretickému základu a matematickému popisu proudění podzemní vody. Další část je věnována zjednodušeným řešením základních úloh - proudění zvodněmi s volnou a napjatou hladinou, průsak zemním blokem, proudění v okolí studní. V závěru semestru se studenti seznámí s metodou numerického modelování proudění podzemní vody, pomocí specializovaného software zpracují samostatnou úlohu.
Obsah 
1. Úvod do hydrauliky podzemní vody, základní světový přehled, aplikace úloh
2. Význam podzemní vody, druhy podpovrchové vody, klasifikace zvodní
3. Darcyho zákon, parametry nasyceného porézního prostředí, homogenita, izotropie
4. Matematický popis 3D proudění podzemní vody – rovnice kontinuity
5. Dupuitovy postuláty – plošné proudění, rovnice neustáleného plošného proudění
6. Průsak hrází, Pavlovského metoda
7. Girinského potenciál, rovnice kontinuity pro rotačně symetrické proudění
8. Proudění v okolí studny v kolektoru s napjatou hladinou a přetokem
9. Nestacionární plošné proudění – Boussinesquova rovnice
10. Nestacionární rotačně symetrické proudění, čerpací zkoušky
11. Numerické modelování proudění podzemní vody, základ modelu MODFLOW
12. Seznámení se software pro simulaci proudění podzemní vody
13. Celkové shrnutí přednášených témat
Literatura 
[1]  Valentová, J.2018: Hydraulika podzemní vody, 4. přepracované vydání, Praha: ČVUT
[2]  Bear, J. 2012: Hydraulics of Groundwater (PDF), Dover Publications, ISBN 9780486136165
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor IInženýrství životního prostředí, 1. semestr (NZ20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr (NZ20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )