Odpady a kontaminace

Kód předmětu: 143ODKO
Garant předmětu: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/odpady-a-kontaminace/?lang=cz

Anotace(semestr )
Principy lineární a cirkulární ekonomiky se zaměřením na stavební a komunální odpad. Systémy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR. Sanace znečištění - sanační metody k dekontaminaci území.
Obsah 
Cílem je seznámit posluchače s odpadovým hospodářstvím a sanací kontaminovaných území - teoreticky i prakticky v laboratorních podmínkách.
1.  Odpadové hospodářství v ČR i ve světě
2.-3.  Nakládání s odpadem - skládkování, tepelná úprava a recyklace
4.  Biologické způsoby zpracování odpadu
5.  Návrh skládky, technologie skládkování
6.  Uzavírání a rekultivace skládky
7.  Skládkový plyn vznik, zpracování
8.  Legislativa odpadového hospodářství
9.  Problematika radioaktivního odpadu a jeho úložišť
10.  Rizikové látky v prostředí
11.  Sanace znečištění
12.-13.  Sanační technologie
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kizlink J., Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa CERM 2014 - ISBN 9788072048847
[2]  Vaníček I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, ČVUT v Praze-Praha 2002
[3]  Váňa J., Kotoulová Z.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, MŽP-Praha 2001
Nezařazeno:
[4]   ISBN 80-7212-201-0
Doporučená literatura:
[5]  Sharma, H.D. a Krishna R.R.. Geoenvironmental engineering: site remediation, waste containment and emerging waste management technologies. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-21599-6.
Studijní pomůcky:
[6]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )