Pedologie

Kód předmětu: 143PED
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.
Obsah 
Absolvent předmětu získá základní přehled o širokém oboru věd o půdě. Zvláštní důraz je kladen na pochopení fyzikálních a chemických vlastností půd a procesů, které v půdě probíhají. Studenti získají základní znalosti o klasifikaci půd a jejich mapování. Znalosti získané v přednáškách studenti upevňují a rozšiřují v laboratorních cvičeních a při cvičení s řešením úloh.
1. Úvod do pedologie, historie pedologie, terminologie
2. Pedogeneze, faktory pedogeneze, půdotvorné procesy
3. Půdní chemie, jílové minerály, koloběh C, N,P, chemické vlastnosti půd
4. Textura a struktura půdy
5. Fyzikální charakteristiky půdy, vzorkování půd
6. Potenciál půdní vody, kapilarita; vlhkost půd, měření vlhkosti
7. Retenční čára, definice, způsoby měření
8. Hydraulická vodivost, definice, způsoby měření
9. Hydrodynamika půdní vody
10. Elementární procesy: infiltrace, výpar, transpirace rostlin, hydrolimity; teplotní režim půd
11. Klasifikace a systematika půd 1, taxonomický klasifikační systém půd ČR, bonitace půd
12. Klasifikace a systematika půd 2; mezinárodní klasifikační systémy půd, mapování půd
13. Opakování a diskuze klíčových témat předmětu
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KUTÍLEK, M. a kol., Hydropedologie 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  NĚMEČEK, J. a kol., Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990., ISBN 80-200-0153-0
Doporučená literatura:
[3]  HILLEL, D. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-348525-8.
[4]  JURY, W.A. a R. HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley, 2004. ISBN 0-471-05965-X.
Studijní pomůcky:
[5]  SNĚHOTA, M., ŠANDA M. Elektronické přednášky, návody ke cvičení a instruktážní videa - Pedologie, web K143, http://storm.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )