Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině

Kód předmětu: 143PSOK
Garant předmětu: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Náplní předmětu je realizace zjednodušeného projektu vodohospodářských staveb v menších obcích a návazné krajině. Jedná se o stavby zdravotního inženýrství, protipovodňové a protierozní ochrany, ochrany vodních zdrojů, malé vodní nádrže, závlahy, odvodnění a komplexu opatření revitalizace a ochrany povodí.
Obsah 
V rámci předmětu jsou vybrána témata a typy VH staveb pro návrh, projekt je řešen formou studie odtokových poměrů, nebo zjednodušené realizační studie řešené lokality případně stavby.
Postup řešení je následující: konzultace záměru, zajištění a příprava vstupních podkladů předmětné lokality, zajištění modelových a návrhových dat, koncepční záměr návrhu, terénní průzkum a zajištění terénních dat, zpracování návrhu, posouzení návrhu, vypracování projektu nebo studie.
Literatura 
[1]  Studijním podkladem jsou v tomto případě rešeršní data předmětného území, územní plány obcí, ÚSES, mapové podklady včetně historických map, data DPZ a archivní ortofotomapy, data terénního průzkumu, geodata předmětného území (výškopis, polohopis, land use a land cover, půdní mapy), hydrologická a hydrogeologická data pro návrh stavby.
[3]  Data a podklady poskytnuté v rámci výuky, příslušné legislativní a oborové technické normy, katalogy.
[5]  !Martin Prominski, Antje Stokman, River. Space. Design., Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers,Birkhäuser, Basel 2012 304 s, ISBN 978-3-0346-0687-5
[6]  !ČSN 75 2106-2 Hrazení bystřin a strží – Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 141BAPV v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )