Tvorba a ochrana krajiny

Kód předmětu: 143TOKT
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/tok/?lang=cz

Anotace(semestr )
Krajina, její prvky a činitelé, vymezení základních pojmů, definice klasifikace a typizace krajiny, krajinné prvky, složky a faktory. Geomorfologické členění ČR ve vztahu ke krajině, základní klimatologické pojmy, vztah krajiny a vodního režimu, půdy, vegetace a fauny. Člověk a krajina. Biologická rovnováha v krajině. Krajina a stavební i ostatní technické činnosti, zemědělství, lesní hospodářství, vodní hosp. Vznikající problémy v řešení krajinného prostoru na přestavbu sociálně-ekonomických podmínek. Těžba surovin a průmysl se svými důsledky jako významný krajinotvorný faktor. Stavby ve venkovském prostoru. Rekreace. Základy rekultivací.
Obsah 
Cílem předmětu je získat znalosti z oblasti technických úprav v krajině vedoucí k jejímu zkvalitnění a a dlouhodobé udržitelnosti.
1.  Úvod do problematiky staveb pro tvorbu a ochranu krajiny
2.  Územní systém ekologické stability - navrhování
3.  Drobné stavební objekty v krajině
4.  Mokřady - význam v krajině
5.  Význam vodních toků v krajině
6.  Typologie krajiny
7.  Fragmentace, propustnost a ekologické sítě v krajině
8.  Struktura krajiny
9.  Migrace živočichů ve vodních tocích
10.  Nástroje a programy podpory rozvoje krajiny
11.  Rekreace a pobyt člověka v krajině
12.  Význam městské a příměstské zeleně
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Míchal, Igor: Ekologická stabilita. Brno: Veronica, ekologické středisko ČSOP, 1994. 276 s. ISBN: 80-85368-22-6
[2]  Maděra, Petr a Zimová, Eliška: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Brno: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně, 2004. 277 s.
[3]  Forman, Richard T. T. a Godron, Michel: Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN: 80-200-0464-5
Doporučená literatura:
[4]  Forman, Richard T. T. Landscape Ecology, John Wiley & Sons, 1986 New York, 619 s., ISBN: 0-471-87037-4,
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 7. semestr (BZ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )