GIS v krajinném inženýrství

Kód předmětu: 143YKIG
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/

Anotace(semestr )
Základní úlohy krajinného inženýrství a jejich vazba na geoinformační technologie (zemědělství, vodohospodářství, krajinné plánování).
Obsah 
V rámci GIS Prezentovat postupy a technologie využívané v projekční praxi při navrhování protierozní aprotipovodňové ochrany, včetně využití metod blízké fotogrammetrie, zpracování dat z bezpilotních prostředků, vizualizačních metod potřebných pro analýzy ohroženosti a dostupných datových zdrojů v oblastech modelů povrchu, využití území, ochrany vody a půdy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Dostál, T. et al. (2014) Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN 9788087361306
[2]  Krása, J. et al. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-05428-4
Doporučená literatura:
[3]  Van Rompaey, a., Krasa, J. and Dostal, T. (2007) ''Modelling the impact of land cover changes in the Czech Republic on sediment delivery'', Land Use Policy, 24(3), pp. 576-583. doi: 10.1016/j.landusepol.2005.10.003.
[4]  Janeček, M. and kol. (2007) Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd, Nakl. ISV Praha. 1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Studijní pomůcky:
[5]  http://www.strom.fsv.cvut.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1P), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )