Ochrana a organizace povodí

Kód předmětu: 143YOPO
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz

Anotace(semestr )
Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.
Obsah 
1. Principy a podstata erozních procesů na zemědělské půdě
2. Základní teorie srážko-odtokových vztahů
3. Rizika a negativní projevy erozních procesů v krajině
4. Dopady erozních procesů na vodní hospodářství
5. Způsoby experimentálního stanovení intenzity erozních procesů
6. Základní erozní procesy a činitelé
7. Univerzální rovnice ztráty půdy
8. Další matematické modely erozních a transportních procesů
9. Způsoby výpočtu transportu erozních splavenin do vodních toků
10. Legislativní rámec protierozní ochrany
11. Organizační a agrotechnická protierozní opatření
12. Technická protierozní opatření
13. Větrná eroze
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[3]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
[7]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
[8]  další vhodné materiály, metodiky, přednášky i cvičení jsou ke stažení na stránkách katedry:
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, povinně volitelné předměty (NV20160200_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 1. semestr (NV20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )