Protierozní ochrana

Kód předmětu: 143YPEO
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz

Anotace(semestr )
Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.
Obsah 
Smyslem předmětu je v přednáškové části seznámit studenty se základními principy ochrany a organizace povodí, hlavními problémy vyplývajícími z erozních a transportních procesů v zemědělské krajině, způsoby výpočtů a návrhy ochranných opatření. V širších souvislostech je prezentována i souvislost s vývojem krajiny, ekonomikou a politikou státu a EU.

Úvod, Erozní procesy, nebezpečí a rizika erozních procesů
Fyzikální popis procesů vodní eroze
Faktory působící v procesu vodní eroze
Globální vztahy v ochraně půdy
Popis erozního procesu - USLE
Matematické modelování erozních procesů
Způsoby protierozní ochrany, vazby na retenci krajiny
Navrhování protierozních opatření - organizační a agrotechnická
Technická protierozní opatření
Podpůrné programy v ochraně půdy
Transport erozních splavenin a jejich management
Větrná eroze - principy a klasifikace
Ochranná opatření proti větrné erozi
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
Doporučená literatura:
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
Studijní pomůcky:
[5]  další vhodné studijní materiály, metodiky, doporučení jsou ke stažení na WWW stránkách katedry.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (BZ201907_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (BZ202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )