Technické úpravy na drobných vodních tocích

Kód předmětu: 143YTUV
Garant předmětu: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/magisterske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-mgr/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-mgr/tech/?lang=cz

Anotace(semestr B232)
Drobné vodní toky byly v minulých letech často upravovány. Důvodem k jejich úpravě byla zpravidla povodňová ochrana intravilánu nebo prováděná plošná odvodnění. V minulých letech se trend úpravy VT obrátil, do popředí zájmu se dostala naopak revitalizační oaptření a opatření vedoucí k zvýšení retenco vody v povodícha zpomalení odtoku.
Obsah 
V rámci přednášek se studenti seznámí s problematikou staveb na drobných vodních tocích, zejména pak s problematikou úprav vodních toků, revitalizačních akcí a problematikou zahrazujících staveb na bystřinných tocích.
1.  Principy úprav vodních toků v intravilánu.
2.  Principy úprav vodních toků ve volné krajině.
3.  Úpravy vodních toků: Volba trasy, dimenzování, posouzení stability návrhu
4.  Dimenzování příčných spádových objektů a dalších objektů na vodních tocích
5.  Materiály používané při úpravách vodních toků
6.  Plošná odvodnění podél toků ve volné krajině
7.  Principy revitalizací drobných vodních toků ve volné krajině
8.  Principy revitalizací drobných vodních toků v intravilánu
9.  Přírodě blízká protipovodňová opatření
10.  Vegetační úpravy podél vodních toků
11.  Problematika hrazení bystřin
12.  Projektová dokumentace a její náležitosti
13.  Legislativa spojená s úpravami a revitalizacemi vodních toků
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Just, T.: Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav. AOPK ČR, Praha, 2016. — 81 s. ISBN: 978-80-88076-25-4
[2]  Vrána, K., Dostál, T., Gergel, J., Kender, J., Zuna, J.: Revitalizace malých vodních toků – součást péče o krajinu. Consult, MŽP, Praha 2004, 60 s. ISBN 80-902132-9-4
[3]  Martin Prominski, Antje Stokman, River. Space. Design., Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers,Birkhäuser, Basel 2012 304 s, ISBN 978-3-0346-0687-5
[4]  ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků
Doporučená literatura:
[5]  Zlatuška, K. et al: Technická doporučení pro projektování lesní dopravní sítě. MZe ČR s ČZU Praha, Praha 2020. – 124 s. ISBN 978-80-7434-556-2
[6]  Just, T. et al.: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. ZO ČSOP, MŽP, AOPK ČR, Praha 2005. - 359 s. ISBN 80-239-6351-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )