Závlahy a odvodňovací systémy

Kód předmětu: 143ZAOS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Předmět je věnován historii a současnosti závlahových a odvodňovacích systémů používaných především v zemědělství. Studenti se seznámí se závlahovými a odvodňovacími zařízeními, s jejich významem a s principem jejich funkce. Získají základní znalosti pro navrhování, údržbu a modernizaci drenážních a závlahových systémů.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, historie hydromelioračních staveb.
2. Odvodnění zemědělské půdy, zamokření, jeho příčiny, podklady pro návrh odvodnění.
3. Hlavní a podrobná odvodňovací zařízení, plošná trubková drenáž
4. Stanovení návrhových parametrů trubkové drenáže, provoz a údržba drenážních systémů
5. Další typy podrobných odvodňovacích zařízení, rekonstrukce a modernizace drenážních soustav.
6. Odvodňování skládek, sportovních ploch, odvodnění staveb.
7. Úvod do závlah, posouzení sucha a potřeba závlah.
8. Opakování pedologie pro závlahy, hydrolimity pro řízení závlahy. Výpočet doplňkové závlahy a základních závlahových veličin.
9. Opakování hydrauliky pro závlahové systémy, závlahové systémy a soustavy, čerpací stanice.
10. Rozdělení závlah podle účelu a způsobu. Úsporné závlahové způsoby.
11. Závlahy postřikem, moderní zavlažovací stroje a automatizované závlahové systémy.
12. Závlahová exkurze do terénu.
13. Souhrnná rekapitulace.
Literatura 
[1]  Kulhavý, F., Kulhavý, Z: Navrhování hydromelioračních staveb, ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2
[2]  Rehák, S. a kol: Zavlažovanie poĺných plodín, zeleniny a ovocných sadov, Bratislava 2015, 640 stran, ISBN: 978-80-224-1429-6
[3]  Váška, J. a kol.: Hydromeliorace, TK ČKAIT, 2000. ISBN 80-86426-01-7
[4]  Ritzema, H.,P.: Drainage Principles and Applications, ILRI Publication 16, 2006. ISBN 90 70754 3 39
[5]  Holý, M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA,1989, ISBN 80-03-00023-8
[6]  Šálek, J.: Závlahové stavby, VUT Brno 1993, 204 stran, ISBN 80-214-0497-3
[7]  Kochánek, K.: Komplexní projekt HM2, Vydavatelství ČVUT Praha 1996, 203 stran, ISBN 80-01-01465-7
[8]  ČSN 754200 - Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním
[9]  ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, ÚNMZ 2017
[10]  TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy, Sweco Hydroprojekt 2018
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )