Bezvýkopové technologie inženýrských sítí

Kód předmětu: 144BTIS
Garant předmětu: Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět se zaměřuje na základní zpřehlednění jednotlivých bezvýkopových metod pro ukládání a sanace vedení technického vybavení. V rámci přednášek jsou pro jednotlivé metody řešeny benefity a použitelnost v konkrétních podmínkách, vhodnost pro jednotlivé aplikace, požadavky na stavební připravenost, jejich limity a rizika. V rámci cvičení jsou pak konkrétní reálné případy prováděny variantní návrhy metod.
Obsah 
Organizace předmětu, základní terminologie, legislativa a normativní podklady
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Nutné podklady pro návrh a realizaci bezvýkopových technologií
Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí
Bezvýkopové technologie sanací inženýrských sítí
Stavební připravenost a rizika bezvýkopových technologií
Literatura 
[1]  Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 1, Academica, 1999, ISBN: 80-200-0663-X
[2]  Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 2, Academica, 2001, ISBN: 80-200-0440-8
[3]  Raclavský, J.: Slovník pojmů ve výstavbě - bezvýkopové technologie, ČKAIT, 2004, ISBN: 978-80-86769-24
[4]  Stein, D.: Trenchless technology for installation of cables and pipelines, Verlag Stein & Partner, 2005, ISBN 978-3-00-014955-9
[5]  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
[6]  CzSTT: Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí, SFZP 2012
[7]  http://www.czstt.cz/sites/default/files/1.2012-2.brozura.pdf
[8]  ISTT: Glosary, dostupné z http://www.istt.com/index/glossary
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )