Odvodnění urbanizovaných povodí

Kód předmětu: 144OUP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.
Obsah 
1. Obor městského odvodnění, urbanizace a vývoj koncepcí městského odvodnění, integrované řešení; ekonomické souvislosti
2. Základní vodohospodářské úlohy; základní prostředky městského odvodnění (simulace, monitoring); déšť a dešťová data v městské hydrologii
3. Produkce odpadních vod, látkové složení odpadní vody; dešťový odtok z urbanizovaných ploch (procesy a modely tvorby dešťového odtoku)
4. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch, schematizace povodí, charakteristika urbanizovaných ploch, znečištění dešťového odtoku
5. Proudění, transport vody ve stokové síti, objekty a uzly stokové sítě
6. Transport a transformace látek ve stokové síti, vliv procesů ve stokové síti na ostatní části systému MO
7. Vodní toky v urbanizovaných povodích ekosystém vodních toků, vliv městského odvodnění za deště, strategie ochrany vodních toků
8. Opatření na ochranu recipientu: dešťové nádrže (hlavní druhy a typy, funkce a zásady dimenzování)
9. Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami - metodické postupy
10. Opatření na ochranu recipientu: hospodaření s dešťovými vodami - objekty
11. Širší souvislosti koloběhu živin v městském odvodnění
12. Inovativní technologie
13. Scénáře vývoje městského odvodnění
Literatura 
[1]  STRÁNSKÝ, D. et al.: Aktualizovaný soubor přednášek Městské odvodnění, 2021
[2]  BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, 4th edition, Spon Press, 2018. ISBN 9781498750585
[3]  SHARMA, A.: Approaches to Water Sensitive Urban Design, Elsevier books, 2018. ISBN 9780128128435
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20160200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr (NV20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )