Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody

Kód předmětu: 144OUUC
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+1

Anotace(semestr )
Čistota vody: Soustředí se na porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod, zejména se věnuje procesům a přírodním faktorům ovlivňujícím složení povrchových vod; znečištění vod a jeho druhům, vlastnostem, působení a zdrojům; ekologickým funkcím, procesům, vlivům člověka a opatřením na ochranu vodních toků a nádrží; měření a monitoringu kvality vod a legislativnímu rámci ochrany vod. Odvodnění urbanizovaných území: Je zaměřena na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí. Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.
Obsah 
1. Užívání vody, význam kvality vody a znečištění. Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod a jeho působení a vlastnosti; zdroje znečištění. Vody stojaté/nádrže. Vody tekoucí/vodní toky. Měření a monitoring jakosti vod. Kontrola a klasifikace jakosti vod v ČR. Legislativní ochrana jakosti vod - legislativa EU a ČR. Obor městského odvodnění, urbanizace a vývoj koncepcí městského odvodnění. Základní vodohospodářské úlohy; základní prostředky městského odvodnění. Produkce odpadních vod; dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
2. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu: dešťové nádrže, hospodaření s dešťovými vodami. Širší souvislosti koloběhu živin v městském odvodnění; inovativní technologie. Scénáře vývoje městského odvodnění.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Boyd Claude E. (2016). Water Quality. ISBN 13 (EAN) 9783319330624
[2]  Butler, D a Davies, J.W. (2018): Urban Drainage, 4th edition, E & FN SPON, ISBN 9781498750585
[3]  Krejčí, V a kol. (2002): Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000, ISBN 80-86020-39-8
Doporučená literatura:
[4]  Franzle Stefan (2012). Introduction to Environmental Engineering. ISBN13 (EAN): 9783527329816
[5]  Vítek, J. a kol. (2015): Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, ISBN 978-80-260-7815-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 2. semestr (NZ20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )