Procesy úpravy a čištění vod

Kód předmětu: 144PUCV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ycvd

Anotace(semestr )
Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění. Cílem části úprava pitné vody je seznámit se s technologickými procesy úpravy vody, návrhem a provozem úpravny pitné vody.
Obsah 
1. Přednášky Úprava pitné vody
2. Úvod, základní procesy v úpravě pitné vody a čištění odpadních vod
3. Chemická preoxidace a dezinfekce
4. Srážení, flokulace, koagulace, flotace
5. Filtrace, adsorpce aktivním uhlím
6. Iontová výměna, membránové způsoby úpravy
7. Kombinace procesů při úpravě pitné vody
8.-9. Přednášky Čištění odpadních vod
10. Legislativa, vývoj odvodňování měst, účel stokování
11. Složení odpadních vod.
12. Mechanické čištění odpadních vod
13. Lapáky písku, česle
14. Primární sedimentační nádrže
15. Biologické čištění odpadních vod s volně vznášenou a přisedlou biomasou
16. Aktivační nádrže
17. Dosazovací nádrže
18. Hydraulika čistíren odpadních vod
19. Zpracování čistírenských kalů, aerobní a anaerobní stabilizace kalu
20. Pyrolýza, termofilní stabilizace kalu, struvite biochar, využití čistírenského kalu v zemědělství a průmyslu
21. Recyklace vody
22. Inženýrské sítě, teoretický základ, koordinace, koncepce, legislativa, ekonomické a ekologické podmínky
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5
[2]  Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN: 9781439854006
[3]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall
Doporučená literatura:
[4]  Čistírny odpadních vod pro rodinné domy, Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 2. semestr (NV20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )