Stokování a čištění odpadních vod

Kód předmětu: 144SCOV
Garant předmětu: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 8 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr B241)
Předmět popisuje a vysvětluje základy stokování a čištění odpadních vod. V první části se předmět soustřeďuje na historický vývoj stokování, důvody jeho vzniku a vývoj těchto důvodů až do současné doby. Dále jsou popsána různá uspořádání stokového systému, způsoby dopravy vody, dispozice stok. Charakterizovány jsou druhy odpadních vod a srážkové vody. Vysvětleny a procvičeny jsou metody hydraulického návrhu stok. Dále jsou probrány objekty na stokové síti, způsoby výstavby a sanací a BOZP. V druhé části předmětu je popsáno složení odpadní vody a způsoby jejího čištění. Vysvětlena jsou různá uspořádání čistíren odpadních vod a podrobně jsou popsány jednotlivé stupně čištění a kalové hospodářství. Vysvětleny a procvičeny jsou návrhové výpočty jednotlivých stupňů čistíren odpadních vod.
Obsah 
Historie a účel stokování, odpadní vody, srážkové vody
Soustavy stok, systémy stok, způsoby dopravy odpadních vod, dispozice stok
Hydraulický návrh oddílné splaškové kanalizace
Povrchový odtok srážkových vod, hydraulický návrh jednotné kanalizace a oddílné dešťové kanalizace
Objekty na stokové síti
Procesy a technologie výstavby a sanací trubních sítí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve fázi návrhu a výstavby stokových sítí
Anorganické látky v odpadních vodách, organické látky v odpadních vodách
Úvod do čištění odpadních vod, nátok na čistírnu odpadních vod (ČOV), kapacita ČOV
Mechanický stupeň ČOV
Biologické čištění na ČOV, odstranění nutrientů, aerace a biomasa
Kalové hospodářství ČOV
Domovní ČOV, kořenové ČOV
Čistírenská hydrobiologie, hydrobiologie tekoucích vod jako recipientů odpadních vod
Literatura 
[1]  Nypl, V., Synáčková, M.: Zdravotní inženýrství 30 - Stokování, 2001, ČVUT Praha
[2]  Hlavínek, P.; Mičín, J.; Prax, P. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4
[3]  Butler, D., Davies, J.W.: Urban Drainage 2nd ed., 2004, ISBN 0-203-34190-2
[4]  Vladimír Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území, 2001, NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8
[5]  Vesilund, P.A.: Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3
[6]  Dohányos, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 1998. 343 s. ISBN 80-86020-19-3
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )