Úprava a distribuce pitné vody

Kód předmětu: 144UDPV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou zásobování vodou od zdroje, přes jímání a úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody ve spotřebišti až po její následné využití u specifických odběratelů (např. balneotechnické a potravinářské provozy). Součástí předmětu jsou také základy hydrochemie a hydrobiologie pitných vod a jejich zdrojů.
Obsah 
Zdroje vody, jakost vody ve zdroji, odběrné objekty, ochranná pásma
Způsoby úpravy podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce
Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, primární dezinfekce, čiření, rychlomísiče, vločkovací nádrže, flotace, filtrace, rychlofiltry, adsorpce, membránová filtrace, stabilizace, hygienické zabezpečení. Kalové hospodářství úpravny vody
Potřeba vody - vývoj, výpočet
Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli
Akumulace, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem
Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky, trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů, kontrolní činnosti - průtoky, tlaky, úniky
Vodohospodářská problematika léčebného a komunálního lázeňství, dispozice a skladba léčebného a komunálního lázeňství
Voda, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod
Aplikace doplňkových zařízení a atrakce
Ekonomika - úspory při navrhování a provozu, legislativa
Hydrobiologie podzemních vod a vodárenská hydrobiologie
Hydrochemie pitných vod
Literatura 
[1]  Grünwald A.: Vodárenství, Vydavatelství ČKAIT, Praha 1998
[2]  Šťastný B.: Stavba a provoz bazénů, Vydavatelství ABF, Praha 2006
[3]  Nábělková J., Nekovářová, J.: Chemie - Chemie životního prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010
[4]  Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
[5]  Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2009
[6]  Tesařík I.: Vodárenství, Vydavatelství SNTL, Praha 1987
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )