Vodní hospodářství obcí

Kód předmětu: 144VHOB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/bakalarske/hhzi

Anotace(semestr )
Hydrochemie: Chemické složení vody. Rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Kovy, halogeny, sloučeniny dusíku, síry a fosforu. Neelektrolyty. Organické látky. Samočištění. Eutrofizace. Hydrobiologie: Druhy přírodních vod. Ekologie sladkovodních organizmů. Hydrobiologie povrchových, pitných a odpadních vod. Vodárenství: Zdroje vody, úprava pitné vody, distribuce pitné vody Stokování: Odpadní voda. Tvary a rozměry stok. Druhy stokových sítí. Objekty na stokové síti (Odlehčovací komory). Ochrana životního prostředí Čištění odpadních vod: Domovní ČOV. Čistírna odpadních vod. Mechanické čištění. Biologické čištění. Odstraňování dusíku a fosforu. Kalové hospodářství
Obsah 
Úvod do zdravotního inženýrství - obory zájmu, zásobování vodou i kanalizace, obecná rizika a potřeba
Pitná voda, zdroje vody, způsoby jímání, úprava vody
Koncepce zásobování spotřebišť vodou, vodárenské soustavy, vodovody místní skupinové, oblastní, gravitační vodovod, výtlačný vodovod
Výpočet potřeby vody, vodojemy, rozvodné vodovodní sítě, základy návrhu vodovodní sítě, funkce požárního vodovodu, základy hydrauliky rozvodných sítí, ztráty vody, kontrolní činnost, právní předpisy
Exkurze na úpravně vod
Stokové sítě, koncepce odkanalizování sídlištních celků, soustavy a systémy stokových sítí, výpočet množství odpadních vod;
Výpočtové metody navrhování stokových sítí, směrové a výškové řešení, základy hydrauliky stok, čerpací stanice na stokách,Stavba a zakládání stok, kontrola, revize, průzkum a měření na stokové síti, základní právní předpisy
Historie číštění odpadních vod, možnosti čištění
Materiál a konstrukce stok, objekty na stokové síti - šachty, spadiště, skluzy, odlehčovací komory a separátory
Způsoby čištění odpadních vod, mechanická a biologická část ČOV, Velké ČOV, Malé ČOV, přírodní způsoby čištění
Exkurze na ČOV a ve stokové síti
Hydrochemie - Vlastnosti vod a jejich složení, organické a anorganické látky ve vodách
Hydrobiologie - Hydrobiologie tekoucích a stojatých vod
Literatura 
[1]  Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 2002
[2]  Nábělková J., Nekovářová J.: Chemie - chemie životního prostředí (2010), Vydavatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-04534-3
[3]  Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002), ISBN 80-86020-30-4
[4]  Pitter P.: Hydrochemie. 2015, vydavatelství VSCHT, Praha, ISBN 978-80-7080-928-0
[5]  Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie. 1995, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-86020-39-8
[6]  Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství I,II Petr Academia 1999, ISBN 802000663x
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )