Úprava a distribuce vody

Kód předmětu: 144YDUV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+1

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou zásobování vodou od zdroje, přes jímání a úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody ve spotřebišti až po její následné využití u specifických odběratelů (např. balneotechnické a potravinářské provozy). Součástí předmětu jsou také základy hydrochemie a hydrobiologie pitných vod a jejich zdrojů.
Obsah 
Obsahem předměu jsou přednášky zaměřené na zdroje vody, způsoby úpravy podzemní vody, na úprava povrchové vody, na výpočet potřeby vody, na návrh čerpací stanice, na akumulaci vody, na výpočet, návrh tlakových pásem, na distribuční síť, na vodohospodářskou problematiku léčebného a komunálního lázeňství, na kvalitu vod, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod, na aplikaci doplňkových zařízení a atrakce, na ekonomika bazénů, na hydrobiologii podzemních vod a hydrochemii pitných vod.
1. Zdroje vody, jakost vody ve zdroji, odběrné objekty, ochranná pásma
2. Způsoby úpravy podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce
3. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, primární dezinfekce, čiření, rychlomísiče, vločkovací nádrže, flotace, filtrace, rychlofiltry, adsorpce, filtrace, stabilizace, hygienické zabezpečení. Kalové hospodářství.
4. Potřeba vody - vývoj, výpočet
5. Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli
6. Akumulace, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem
7. Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky, trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů, kontrolní činnosti - průtoky, tlaky, úniky
8. Vodohospodářská problematika léčebného a komunálního lázeňství, dispozice a skladba
9. Voda, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod
10. Aplikace doplňkových zařízení a atrakce
11. Ekonomika - úspory při navrhování a provozu, legislativa
12. Hydrobiologie podzemních vod a vodárenská hydrobiologie
13. Hydrochemie pitných vod
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Slavíčková K, Slavíček M..: Vodní hospodářství 1 : Úprava a čištění vody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2013
[2]  Nábělková J., Nekovářová, J.: Chemie - Chemie životního prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010.
[3]  Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2010
Doporučená literatura:
[4]  Kriš J.: Úprava vody Vydavatelství Západoslovenské tlačiarně, Skalica 2018
[5]  ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015
[6]  ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.
[7]  Perkins P.: Swimming pool - design and construction, 4th edition, 2007
[8]  Guidelines for the design and construction of swimming pools in remote areas, Biotext Pty Ltd, 2011
[9]  Brant M., et al.: Twort’s Water Supply, Elsevier Science & Technology, 2016
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr (NZ20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )