Ekotoxikologie a čištění odpadních vod

Kód předmětu: 144YECO
Garant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+1

Anotace(semestr B232)
Ekotoxikologie: základní toxikologické a ekologické pojmy teoreticky i prakticky. Skupiny látek s toxikologickým a ekotoxikologickým významem přítomných v různých složkách životního prostředí.
Obsah 
1. EKOTOXIKOLOGIE - Základní pojmy v toxikologii a ekotoxikologii; Rizikové látky v prostředí obecně: zdroje, použití, význam
2. Toxikologické hodnocení, testy toxicity, ekotoxicity, bioakumulace, hodnocení rizika, legislativa
3. Pesticidy; Detergenty, emerging pollutants; Plasty
4. Uhlovodíky (ropné látky, PAU, PCB, dioxiny); Těžké kovy
5. Rizikové látky v ovzduší a vodě: hlavní znečišťující látky, zdroje, biologická dostupnost, opatření, metody měření a analýzy
6. Fyzikální vlivy prostředí: elektromagnetické záření, světlo, hluk; (Ne)zdravé prostředí uvnitř budov
7. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - úvod - obory zájmu, obecná rizika a potřeba
8. Stokové sítě, koncepce odkanalizování sídlištních celků, soustavy a systémy stokových sítí, výpočet množství odpadních vod
9. Navrhování stokových sítí, základy hydrauliky stok, stavba a zakládání stok, měření na stokové síti, základní právní předpisy
10. Materiál a konstrukce stok, objekty na stokové síti
11. Historie čištění odpadních vod, možnosti čištění; Malé ČOV, přírodní způsoby čištění
12. Způsoby čištění odpadních vod, mechanická a biologická část ČOV; Velké ČOV; Příklady ČOV
13. Exkurze ÚČOV
Literatura 
[1]  Komínková D. (2011) Ekotoxikologie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 9788001040584
[2]  Krejčí V. a kol (2002) Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8
[3]  Hlavínek, P. a kol (2002) Příručka stokování a čištění. NOEL 2002, ISBN 80-86020-30-4
[4]  Anděl P. (2011) Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. EVERNIA, 978-80-903787-9-7
[5]  Kočí V., Mocová K.(2009) Ekotoxikologie pro chemiky, Vydavatelství VŠCHT, ISBN 9788070806999
[6]  Manahan S.(2017) Environmental Chemistry, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 9781498776936
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )