Likvidace havárií nebezpečných látek

Kód předmětu: 144YLHN
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět 144YLHN - Likvidace havárií nebezpečných látek se zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí. Předmět Likvidace havárií nebezpečných látek je zaměřen na znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do jednotlivých složek životního prostředí. Seznamuje studenty s problematikou řešení mimořádných událostí událostí a krizových situací s únikem nebezpečných látek, havarijním plánováním, analýzou a řízením rizik.
Obsah 
Seznamy prioritních nebezpečných látek, Stockholmská úmluva o prioritních polutantech, nakládání s nebezpečnými látkami; zranitelnost, citlivost a odolnost území; index nebezpečnosti látky
Znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami v důsledku havárií a úniku těchto látek do ovzduší, půdy a vody, způsoby odstranění znečištění nebezpečnými látkami ze životního prostředí.
Mimořádné události
Prevence závažných havárií
Hodnocení environmentálního rizika (Environmental risk assessment); různé metody analýzy rizika
Ochrana přírodních zdrojů pitné vody před ropnými produkty - prevence
Ropa a ropné látky - použití; zpracování; ropné havárie; způsoby jejich likvidace; osud v životním prostředí a vliv na jednotlivé složky životního prostředí Příklady ropných havárií a jejich rozbor
Toxické kovy a jejich sloučeniny - použití; zpracování. Havárie s únikem toxických kovů, způsoby likvidace havárií s únikem toxických kovů; osud v ŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP. Příklady havárií s toxickými kovy.
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) - použití; zpracování; havárie s únikem PAU Způsoby likvidace havárií s únikem PAU; osud vŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP; příklady havárií s PAU a jejich rozbor
Další specifické organické polutanty (dioxíny, PCB, pesticidy) - použití; zpracování; havárie s únikem specifických organických polutantů. Způsoby likvidace havárií specifických org. polutantů; osud v ŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP; příklady havárií.
Kyseliny, louhy, plyny - použití; zpracování; havárie s únikem těchto látek; způsoby likvidace; osud v ŽP a vliv na jednotlivé složky ŽP
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Bartlová, I. (2005) Nebezpečné látky I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 86-86634-59-0
[2]  Kroupa, M., Říha, M. (2010) Průmyslové havárie, ISBN 978-80-86795-87
[3]  Homburg, E., Vaupel, E. (2019) Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change, 1800-2000 (Environment in History: International Perspectives Book 17), Berghahn Books, ASIN: B07N1CCTV1
[4]  Sparling, D. (2016) Ecotoxicology Essentials, 1st Edition, Environmental Contaminants and Their Biological Effects on Animals and Plants, ISBN: 9780128019474
[5]  Pope, C., Liu, J. (2020) An Introduction to Interdisciplinary Toxicology, 1st Edition, From Molecules to Man, ISBN: 9780128136027
[6]  Kletz, T., Amyotte, P. (2019) What Went Wrong?, 6th Edition, Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, ISBN: 9780128105399
Doporučená literatura:
[7]  Bartlová, I. (2008) Prevence a připravenost na závažné havárie, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 788073850494
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Integrální bezpečnost staveb (NQ2020), skupina program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět (NQ20200200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )