Geodézie 1

Kód předmětu: 154GED1
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged1/

Anotace(semestr )
Historický vývoj geodézie, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Bodová pole, geodetické referenční systémy v ČR. Základní souřadnicové výpočty. Úvod do teorie chyb a vyrovnávacího počtu.
Obsah 
Obecný úvod do studia – Pravidla výuky, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, současná výuka bakalářského a magisterského studia.
Úvod do geodézie – Měřické jednotky a převody jednotek, zeměměřické orgány, legislativa, literatura, historický vývoj geodézie, tvar a rozměry Země, referenční plochy, nahrazení koule rovinou (vliv na délky).
Základní součásti geodetických přístrojů a geodetické pomůcky – Jednoduché měřické pomůcky (olovnice, libela, Vernier), Teodolit a jeho součásti (trojnožka, dalekohled, ustanovky, odečítání hodnot, kompenzátor, stativ, optický centrovač), další geodetické pomůcky (dvojitý pentagon, odrazný hranol, měřické jehly, výtyčka, stabilizační materiál), Nivelační přístroj a pomůcky, GNSS, Laserové skenery, Fotogrammetrické příslušenství, Gyroteodolit a buzolní teodolit, Gravimetr.
Základy teorie chyb – Chyby měření a jejich dělení, náhodné chyby, směrodatná odchylka, mezní odchylka.
Měření úhlů – Základní pojmy, dělení teodolitů, Opto-mechanické teodolity (svora, pastorek), horizontace a centrace teodolitu, osové podmínky teodolitu, chyby teodolitu, cílení a typy cílů, odečítací pomůcky, měření ve dvou polohách teodolitu, měření osnovy vodorovných směrů ve skupinách, měření vodorovného úhlu v laboratorních jednotkách, měření zenitového úhlu ve dvou polohách.
Měření délek – Definice délky, rozdělení metod, přímé měření délek pásmem a invarem, chyby a přesnost. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Nepřímé měření délek: optické dálkoměry (dvojobrazový dálkoměr, autoredukční dálkoměry), ryskový dálkoměr, chyby a přesnost.
Měřické body – Geodetické body a rozdělení bodových polí, polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů), výšková bodová pole, geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, systém Gustrberský a Svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83), DATAZ a Geoportál.
Redukce měřených veličin – Fyzikální redukce délek, zenitový úhel a refrakce, redukce měřené délky na vodorovnou, redukce délky do nulového horizontu, redukce délky do zobrazení S – JTSK, výpočet reálné délky ze souřadnic, výpočet délky v JTSK.
Souřadnicové výpočty 1 – Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka), výpočet orientačního posunu, výpočet souřadnic jednoho bodu převodem na rajón, ortogonální metoda, polární metoda.
Souřadnicové výpočty 2 – Protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek.
Souřadnicové výpočty 3 – Rajón zpět a protínání zpět (Collinsův bod, Cassiniho řešení).
Souřadnicové výpočty 4 – Polygonové pořady (rozdělení, metodika), oboustranně připojený a orientovaný polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad, vetknutý polygonový pořad.
Souřadnicové výpočty 5 – Transformace souřadnic v poloze (koeficienty transformace a transformační rovnice), aplikace transformace (vetknutý polygonový pořad, volná a pevná měřická přímka, Hansenova úloha)
Souřadnicové výpočty 6 – Centrace osnovy vodorovných směrů (excentrické stanovisko, excentrický cíl).
Souřadnicové výpočty 7 – Určení bodů PBPP (určení souřadnic zajišťovacího bodu, metody určení PBPP, Přesnost PBPP)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
Doporučená literatura:
[3]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
[4]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 1. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 1. semestr (BG20190100), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )