Geodézie 3

Kód předmětu: 154GED3
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged3/

Anotace(semestr )
Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby potlačení vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.
Obsah 
Úvod do problematiky výškových měření. Výškové systémy.
Nivelace.
Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky.
Barometrické měření výšek.
Hydrostatická nivelace.
Trigonometrická metoda.
Stručná teorie refrakce.
Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) I.
Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) II.
Terénní reliéf a jeho znázorňování. Podrobné měření výškopisné. Tachymetrie.
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Digitální model terénu.
Jednoduché výškové vytyčovací úlohy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
Doporučená literatura:
[3]  Bohm, J. - Svoboda, J.: Geometrická nivelace. SNTL 1960.
[4]  Vykutil, J.: Vyšší geodézie. Kartografie, Praha, 1982.
[5]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
Studijní pomůcky:
[6]  Metodický návod pro práce v základním výškovém bodovém poli. Zeměměřický úřad, Praha 2003.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 3. semestr (BG20180300), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )