Geodézie 4

Kód předmětu: 154GED4
Garant předmětu: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged4/

Anotace(semestr B232)
Pozornost je věnována problému transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace, shodnostní transformace), transformace souřadnic v prostoru, výpočtu souřadnic volného polárního stanoviska s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro směrodatnou odchylku souřadnicovou), výpočtu polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců a vlivu chyb v urovnání přístroje a cíle na měřené polární souřadnice.
Obsah 
1. Transformace souřadnic v rovině - transformační rovnice shodnostní,
podobnostní a afinní transformace
2. Transformace souřadnic v rovině - transformační klíč s vyrovnáním
3. Transformace souřadnic v rovině - směrodatné odchylky, identifikace
chybného bodu
4. Volné polární stanovisko - výpočet souřadnic s vyrovnáním metodou
nejmenších čtverců, přesnost výsledků
5. Polygonový pořad - aplikace vyrovnání podmínkových měření
6. Transformace souřadnic v prostoru - matice rotace, transformační klíč s
vyrovnáním
7. Chybový model úloh protínání - formulace nelineárního modelu, přechod na
lineární chybový model, kovarianční matici souřadnic
8. Úlohy protínání a jejich přesnost - rajón
9. Úlohy protínání a jejich přesnost - protínání z délek a protínání z úhlů
10. Přesnost koncového bodu volného polygonového pořadu
11. Střední elipsa chyb a křivka směrodatné odchylky - určení parametrů elipsy,
křivka střední chyby v polárních a kartézských souřadnicích
12. Vliv chyb z centrace přístroje na polární souřadnice
13. Osnova směrů s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.


Literatura 
[1]  / Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.
[2]  / Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Praha, GKP 1990. ISBN 80-7011-056-2.
[3]  / Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999, ISBN 3-540-65257-4.
[4]  / Kubáček. L. - Kubáčková L.: Statistika a metrologie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci - vydavatelství 2000, ISBN 80-244-0093-6.
[5]  / Hauf, M a kol.: Geodézie. Praha, SNTL 1982. 544 s.
[6]  / Dušek, R. - Vlasák, J.: Geodézie 40 (Příklady a návody na cvičení). Praha, ČVUT 1998.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )