Inženýrská geodézie 4

Kód předmětu: 154ING4
Garant předmětu: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D., doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing4/

Anotace(semestr )
Předmět přibližuje měřické práce pří výstavbě a provozu podzemních děl budovaných hornicky nebo hornickým způsobem (doly, tunely,metro, kolektory atd.), při sledování a rekultivaci krajiny dotčené hlubinnou těžbou, určování objemů, speleologická měření. Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.
Obsah 
Úvod. organizace předmětu. Historie důlního měřictví a školství, právní předpisy
Připojovací a usměrňovací měření
Důlní bodová pole, instrumentárium
Polohová a výšková měření, dokumentace, mapy
Objemy zemních těles a podzemních ložisek, organizace měřické služby
Povrchové projevy hlubinného dobývání, povrchové doly a lomy
Mělká díla, povrchová těžba
Ražba tunelů, vytyčovací sítě a jejich přesnost
Měřické vedení ražby
Výstavba metra a další inv. činnost v Praze
Měření podzemních přírodních prostor (jeskyní)
Vložená přednáška odborníka z praxe 1
Vložená přednáška odborníka z praxe 2
Odborná exkurse (důlní provozy a/nebo tunelové stavby)
Literatura 
[1]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - dotisk 2. vydání. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
[4]  Zákon 89 ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
--