Metrologie v geodézii

Kód předmětu: 154MEGE
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/mege/

Anotace(semestr B231)
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou metrologie v geodézii. Studenti získají znalosti potřebné pro úspěšné zavedení metrologického pořádku v geodetické firmě včetně zpracování metrologického řádu. Pozornost je věnována rovněž ověřování a kalibracím geodetických měřidel a práci kalibračních laboratoří. Dále bude probráno statistické zpracování měření, testování metrologických vlastností geodetických přístrojů a s jejich zkoušky v terénu.
Obsah 
1. Metrologie a její kategorie, stručný vývoj metrologie, nejdůležitější předpisy z oblasti metrologie
2. Základní definice z oblasti měření, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
3. Národní metrologický systém, subjekty a jejich úkoly
4. Nejistoty měření v geodézii
5. Zavádění metrologického zabezpečení v geodetické firmě, metrologický řád
6. Úloha metrologa, jeho práva, povinnosti a pravomoci
7. Soubor norem ČSN ISO 17123
Literatura 
[1]  Tůmová, O.: Metrologie a hodnocení procesů, Praha, BEN - technická literatura, 2010, 232 s., ISBN 978-80-7300-249-7
[2]  Grous, A: Applied Metrology for Manufacturing Engineering, Wiley - ISTE, 2011, 544 p., ISBN 978-1-848-21188-9
[3]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění
[4]  ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů (7 částí), Praha, ÚNMZ, 2005 - 2009
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )