Stavebně průmyslová geodézie

Kód předmětu: 154SPG
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/spg/

Anotace(semestr )
Předmět 154SPG patří do skupiny předmětů inženýrské geodézie. Navazuje na předchozí studia. Je věnován problematice měřických prací v některých specifických oblastech dokumentace a přípravy rekonstrukcí památkových a jiných stavebních, dopravních, vodohospodářských a průmyslových objektů.
Obsah 
Obsahem přednášek je seznámení s problematikou a základem právního řádu kompletních měřických prací na památkově chráněných a jiných stavebních objektech z oblasti průmyslu, železnic, vodního hospodářství a strojírenství.
Součástí mohou být po vzájemné dohodě exkurze do institucí a podniků, pracujících v dané problematice předmětu. Významní představitelé praxe jsou zváni přímo do přednášek.
Literatura 
[1]  Power Point předmětu
[2]  https://www.sbirka.com/ (Sbírka zákonů ČR)
[3]  https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx (Sbírka zákonů ČR)
[4]  https://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx (Zákonné normy v rozsahu rezortu ČÚZK)
[5]  http://www.vugtk.cz/ (VÚGTK v. v. i. Zdiby, Zeměměřická knihovna)
[6]  http://www.egako.eu (Geodetický a kartografický obzor, česko-slovenský vědecko-odborný časopis, bezplatný přístup, včetně archivu od roku 1913)
[7]  https://www.technickenormy.cz/hledani/ (Normy ČSN, včetně EU, ISO)
[8]  https://inggeo.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php?id=start
[9]  ČSN ISO 17123-1 (730220) Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů, část 1 – 8, 2005-2009
[10]  Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči
[11]  Vyhláška č. 68/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pozdějším znění
[12]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
[13]  Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
[14]  ČSN ISO 4463 (730411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření. Platnost od 07/1999.
[15]  ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců. Platnost od 1998.
[16]  http://www.npu.cz (Národní památkový ústav)
[17]  https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni, zejména publikace https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7695-mericka-dokumentace-historickych-staveb-pro-pruzkum-v-pamatkove-peci
[18]  ČSN 73 5130: 1994 Jeřábové dráhy.
[19]  ČSN 75 2101:2009 Ekologizace úprav vodních toků
[20]  TNV 75 2102: 2010 Úpravy potoků
[21]  TNV 75 2103: 2014 Úpravy řek
[22]  ČSN EN ISO 286-1 (01 4201): 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení
[23]  ČSN EN ISO 286-1 (01 4201): 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele
[24]  SŽDC M20 - Předpis pro zeměměřictví
[25]  SŽDC M20/MP002 - Předpisy jejichž změna se může dotknout předpisu M20
[26]  SŽDC M20/MP004 - Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje
[27]  SŽ M20/MP005 - Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka
[28]  SŽ M20/MP006 - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
[29]  SŽDC M20/MP007 - Železniční bodové pole
[30]  SŽ M20/MP010 - Účelová železniční mapa velkého měřítka
[31]  Další odkazy jsou na webových stránkách
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG2023IGP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr (NG20180002), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022 )