Fotogrammetrie 1

Kód předmětu: 155FTG1
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://lfgm.fsv.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké a pozemní laserové skenování - přehled.
Obsah 
1.  Definování fotogrammetrie, její význam a vztah k DPZ, středové promítání, optické zobrazení, aberace
2.  Konstrukce a typy objektivů, distorze a její kompenzace, fotografický materiál, CCD a CMOS
3.  Souřadnicové soustavy, transformace souřadnic, matice prostorové rotace
4.  Fotogrammetrické řady pro x , fotogrammetrické řady pro y, prvky vnitřní orientace (PVO)
5.  Přesnost a postup určení PVO, DLT, kalibrace digitálních komor, typy, postupy
6.  Pozemní fotogrammetrie, jednosnímková metoda, projektivní transformace (2D-2D), vliv hloubkového členění
7.  Pozemní stereofotogrammetrie, základna, přesnost , minimální a maximální volba základny, měřické a neměřické komory
8.  Průseková metoda, historické využití, dnešní postupy, stereoskopické vidění a jeho zkoušky
9.  Normální případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození, přístroje pro vyhodnocení snímků fotogrammetrie
10.  Letecká fotogrammetrie, rozdělení, jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie, vliv výškových rozdílů terénu
11.  Překreslení snímků, překreslovače, fotoplán, fotomozaika, zařízení pro fotogrammetrii, nosiče, výhody a použití
12.  Vnější orientace pro leteckou fotogrammetrii, komplexní řešení, ortofoto
13.  Metody digitální fotogrammetrie, pozemní a letecké laserové skenování
Literatura 
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )