Kartografie 1

Kód předmětu: 155KAR1
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Význam matematické kartografie. Referenční plochy a souřadnicové soustavy. Kartografická zkreslení. Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová a azimutální. Nepravá, polykónická, polyedrická a obecná zobrazení. Přehled zobrazení užitých na území ČR a ve světě. Volba, identifikace a hodnocení zobrazení. Referenční souřadnicové systémy v GIS.
Obsah 
1. Význam matematické kartografie. Referencní plochy. Souradnicové soustavy. Duležité krivky.
2. Kartografická zobrazení. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
3. Zkreslení azimutu a úhlu. Hlavní paprsky. Plošné zkreslení. Zkreslení pri známých hlavních paprscích.
4. Klasifikace zobrazení. Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní.
6. Válcová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní. Válcové projekce. Azimutální zobrazení. Azimutální
projekce.
7. Zobrazení použitá na území CR. Cassiniho zobrazení. Krovákovo zobrazení.
8. Zobrazení použitá na území CR. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM.
9. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
10. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace.
11. Volba, užití a identifikace zobrazení. Hodnocení zobrazení. Kritéria pro optimalizaci zobrazení.
12. Referencní souradnicové systémy v GIS. Systém JTSK/05.
13. Prehled v praxi užívaných zobrazení. Transformace rovinných souradnic.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Buchar, Petr: Matematická kartografie. 3. přepracované vyd., ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03765-2.
[2]  Talhofer, Václav: Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-297-9.
Doporučená literatura:
[3]  Robinson, Arthur H. a kol.: Elements of Cartography, 6th Edition. Wiley, 2016. ISBN 978-0-471-55579-7.
[4]  Hojovec, Vladimír a kol.: Kartografie. Praha: GKP, 1987.
[5]  Fiala, František: Matematická kartografie. Praha: SNTL, 1955.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )