Katastr nemovitostí

Kód předmětu: 155KNEM
Garant předmětu: Ing. Karel Benda, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Soubor přednášek popisujících komplexní problematiku digitálního katastru nemovitostí po stránce technické i právní. Zatímco v předmětu mapování se student učí pochopit princip tvorby nové katastrální mapy, v rámci předmětu katastr nemovitostí je mu vysvětlen princip její aktualizace. Důraz je kladen na technické činnosti v KN.
Obsah 
Obsahem přednášek je popis katastru nemovitostí, jeho předmět i obsah, princip technických činností v katastru nemovitostí, tvorba geometrického plánu i vytyčení hranice podle katastru, dále historický vývoj pozemkové evidence a knihovního práva, právní předpisy v KN, právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru a vedení katastru. Struktura a organizace rezortu zeměměřictví v ČR a informační systém KN.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
[2]  Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5
[3]  Müller M., Barešová E.: Zákon o zeměměřictví - komentář, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2016, ISBN 978-80-7478-959-5
[4]  Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
Doporučená literatura:
[5]  ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[6]  Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx
[7]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 4. semestr (BG20180400), dop. semestr 4 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )