Právo v KN a zeměměřictví

Kód předmětu: 155PKAZ
Garant předmětu: JUDr. Eva Barešová, JUDr. Iveta Bláhová
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní. Přehled právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí (KN) a zeměměřictví. Předchůdci zeměměřických a katastrálních orgánů v minulosti. Zeměměřické a katastrální orgány dnes. Věc, věc v právním smyslu, dělení věcí, nemovité věci, součást věci a příslušenství věci. Pozemek, parcela, pozemek v judikatuře, stavba, stavba v judikatuře, drobné stavby, dočasné stavby, budova, jednotka. Vznik KN a jeho předchůdci, katastrální zákon a prováděcí předpisy, definice a účel KN. Obsah KN, katastrální operát, zápis práv do KN, základní ustanovení. Práva zapisovaná do KN vkladem, list vlastnictví, návrh na vklad, přílohy návrhu, vkladové řízení. Vkladové řízení, záznam, poznámka. Správa KN, zápisy jiných údajů, přejímání údajů, lhůty pro zápis do KN, ukládání listin do sbírky listin, revize KN, oprava chyby, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a orgánů veřejné moci. Zeměměřické činnosti a geometrické plány, veřejnost KN, poskytování údajů KN, přestupky, společná, přechodná a závěrečná ustanovení katastrálního zákona. Smlouvy o nemovitostech. Předchozí právní úprava zeměměřictvím, zákon o zeměměřictví, úvodní ustanovení, zeměměřické činnosti. Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla, přestupky. Návštěva pozemkové knihy v budově Zeměměřických a katastrálních orgánů v Praze Kobylisích.
Obsah 
Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní. Přehled právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí (KN) a zeměměřictví.
Předchůdci zeměměřických a katastrálních orgánů v minulosti. Zeměměřické a katastrální orgány dnes.
Věc, věc v právním smyslu, dělení věcí, nemovité věci, součást věci a příslušenství věci. Pozemek, parcela, pozemek v judikatuře, stavba, stavba v judikatuře, drobné stavby, dočasné stavby, budova, jednotka.
Vznik KN a jeho předchůdci, katastrální zákon a prováděcí předpisy, definice a účel KN.
Obsah KN, katastrální operát, zápis práv do KN, základní ustanovení.
Práva zapisovaná do KN vkladem, list vlastnictví, návrh na vklad, přílohy návrhu, vkladové řízení.
Vkladové řízení, záznam, poznámka.
Správa KN, zápisy jiných údajů, přejímání údajů, lhůty pro zápis do KN, ukládání listin do sbírky listin, revize KN, oprava chyby, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a orgánů veřejné moci.
Zeměměřické činnosti a geometrické plány, veřejnost KN, poskytování údajů KN, přestupky, společná, přechodná a závěrečná ustanovení katastrálního zákona.
Smlouvy o nemovitostech.
Předchozí právní úprava zeměměřictvím, zákon o zeměměřictví, úvodní ustanovení, zeměměřické činnosti.
Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla, přestupky.
Návštěva pozemkové knihy v budově Zeměměřických a katastrálních orgánů v Praze Kobylisích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon, komentář, nakl. Wolters Kluwer, 2015 (Barešová, Bláhová, Doubek Janeček, Nedvídek, Šandová)
[2]  Katastrální zákon, komentář, nakl. C.H.BECK, 2014 (Baudyš)
[3]  Zeměměřický zákon, nakl. Wolters Kluwer, 2016 (Muller, Barešová)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr (NH20230003), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )