Pozemkové úpravy

Kód předmětu: 155PUG
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět poskytuje základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav v České republice a zahrnuje syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. V předmětu je studentem zpracován projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území včetně návrhu prvků plánu společných zařízení.
Obsah 
1. Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj.
2. Cíle a formy pozemkových úprav.
3. Pozemkové úřady a proces pozemkových úprav.
4. Státní pozemkový úřad.
5. Etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav.
6. Obvod pozemkových úprav.
7. Skupiny pozemků v obvodu pozemkových úprav.
8. Činnosti geodeta a projektanta.
9. Plán společných zařízení - cestní síť.
10. Plán společných zařízení - analýza eroze, protierozní a vodohospodářská opatření.
11. Plán společných zařízení - územní systém ekologické stability.
12. Plán společných zařízení - návrh, realizace, financování.
13. Zápis pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vlasák J, Bartošková K. : Pozemkové úpravy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03609-9
[2]  Metodický návod k provádění pozemkových úprav, SPÚ ČR, 2022.
[3]  Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, SPÚ ČR, 2022.
[4]  Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění.
[5]  Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav.
Doporučená literatura:
[6]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[7]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
Studijní pomůcky:
[8]  http://www.eagri.cz
[9]  http://www.la-ma.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )