Teoretická geodézie 1

Kód předmětu: 155TGD1
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc., doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TGD1_Teoretick%C3%A1_geod%C3%A9zie_1

Anotace(semestr )
Teoretická geodézie 1 uvádí do problematiky tvorby polohových, výškových a tíhových geodetických základů, definice a realizace geodetických referenčních systémů – celosvětových i pro ČR. Podává informace o jejich vzniku a vývoji včetně nezbytného teoretického základu vyšší geodézie.
Obsah 
Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové, výškové a tíhové základy. Souřadnicové systémy v ČR – S-JTSK, ETRS89 – vznik a vývoj, transformace mezi nimi.
Literatura 
[1]  Vykutil J.: Vyšší geodézie, vydala Kartografie, 1982
[2]  Abelovič J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, vydala Alfa, Bratislava, 1990
[3]  Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1 (Geometrická). Nakladatelství ČVUT v Praze, 2002
[4]  Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, vydalo nakladatelství ČVUT v Praze, 2008
[5]  Kostelecký J.: Globální polohové souřadnicové systémy, vydala Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2019
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie (BG2023P), skupina Geodézie a kartografie, 5. semestr (BG20180500), dop. semestr 5 (přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022 )