Úvod do zpracování prostorových dat

Kód předmětu: 155UZPR
Garant předmětu: prof. Ing. Lena Halounová, CSc., Ing. Martin Landa, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na automatizované zpracování geoprostorových dat. Praktická cvičení jsou rozdělena na dvě části. V první části se pro zpracování dat používá skriptovací jazyk Python v kombinaci s knihovnami GeoPandas, Rasterio, Fiona a dalšími. Druhá část výuky je zaměřena na správu geoprostorových dat v objektově-relačních databázových systémech a jejich zpracování pomocí prostorového SQL. Volná návaznost na předměty Informatika 2 - Databázové systémy, Informatika 3 - Objektové programování, GIS1 a GIS2.
Obsah 
Python - integrace v komplexních GIS nástrojích
Přehled Python knihoven pro práci s geoprostorovými daty
Zpracování geoprostorových dat pomocí knihovny GeoPandas
Zpracování vektorových dat pomocí knihoven Fiona a Shapely
Zpracování rastrových dat pomocí knihoven Rasterio a Numpy
Komplexní úloha zpracování geoprostorových dat v Python
Úvod do geodatabází, jednoduché geoprvky
Úvod do prostorového SQL - prostorové predikáty a funkce
PostGIS - prostorové SQL
Komplexní úloha zpracování geoprostorových dat v SQL a Python
PostGIS - topologie vektorových dat
PostGIS - síťové analýzy, rastrová data
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20230001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr (NH20180001), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )