Oceňování nemovitostí

Kód předmětu: 155YCN1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=348

Anotace(semestr )
Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.
Obsah 
1. Základní pojmy v oblasti oceňování nemovitostí.
2. Podklady pro oceňování nemovitostí , účel a použití, ohledání nemovitosti.
3. Komerční databáze, tvorba vlastní databáze a zpracování.
4. Oceňování pozemků, cenová mapa.
5. Teorie oceňování - tržní oceňování - porovnávací metoda ocenění.
6. Teorie oceňování - tržní oceňování - nákladová metoda ocenění.
7. Teorie oceňování - tržní oceňování - výnosová metoda ocenění.
8. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu - 1. část.
9. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu - 2. část.
10. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech (oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení, pro účetnictví).
11. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech (pro dědické řízení, pro pojišťovny, dělení společného jmění manželů, pro veřejnou dražbu atd.).
12. Oceňování věcných břemen a nemovitostí zatížených věcným břemenem.
13. Standardy pro oceňování nemovitostí v ČR a na mezinárodní úrovni.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9
[2]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1
[3]  ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7
Doporučená literatura:
[4]  SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162
[5]  BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0
[6]  ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9
Studijní pomůcky:
[7]  ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20180001_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20230001_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20180001_1), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )