Fotogrammetrická dokumentace historických objektů

Kód předmětu: 155YFD
Garant předmětu: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50

Anotace(semestr )
Tento předmět je organizován projektově. Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při měřické dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť. Podrobně se studenti obeznámí s tématikou zhotovení různých druhů měřické dokumentace (2D stavební plány, 3D modely, fotogrammerické 2D výstupy - fotoplán, ortofoto atd.) a se specifiky tohoto typu prací. Studenti si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní vhodně využívat jednotlivé dokumentační metody a technologie ve své praxi v projektech z oblasti památkové péče. Součástí předmětu je několik přednášek/seminářů s vyzvanými odborníky z praxe (geodet, archeolog, památkář ..). V praktické části studenti zpracují měřickou dokumentaci části vybraného objektu (včetně sběru dat v terénu). Na této praktické části se svým dílem podílejí také studenti Fakulty architektury v rámci "sesterského" předmětu Památková péče III.
Obsah 
Tento předmět je organizován projektově. Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při měřické dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť. Podrobně se studenti obeznámí s tématikou zhotovení různých druhů měřické dokumentace (2D stavební plány, 3D modely, fotogrammerické 2D výstupy - fotoplán, ortofoto atd.) a se specifiky tohoto typu prací. Studenti si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní vhodně využívat jednotlivé dokumentační metody a technologie ve své praxi v projektech z oblasti památkové péče. Součástí předmětu je několik přednášek/seminářů s vyzvanými odborníky z praxe (geodet, archeolog, památkář ..). V praktické části studenti zpracují měřickou dokumentaci části vybraného objektu (včetně sběru dat v terénu). Na této praktické části se svým dílem podílejí také studenti Fakulty architektury v rámci "sesterského" předmětu Památková péče III.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  PAVELKA, Karel et al. Exaktní metody průzkumu památek: s využitím geodetických a geofyzikálních metod. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05260-0.
[2]  HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Ústí n. Labem: CDD, FF UJEP v Ústí n. Labem, 2011. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7414-343-4.
Doporučená literatura:
[3]  Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor Thomas LUHMANN. Berlin: de Gruyter, c2014. De Gruyter textbook. ISBN 978-3-11-030269-1.
[4]  VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech ve spolupráci s generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-79-0.
[5]  BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek. ISBN 978-80-7480-017-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20230003_1P), dop. semestr 3 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )