Diplomová práce

Kód předmětu: 210DPM
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: http://ecentrum.fsv.cvut.cz

Anotace(semestr B232)
Dle zadání diplomové práce.
Obsah 
Obsah diplomové práce je individuální dle zadání, které si diplomant volí z nabídky katedry a jednotlivých vyučujících - vedoucích diplomových prací. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části. Téma závěrečné práce je většinou zvoleno tak, aby zapadalo do kontextu vědeckovýzkumných aktivit Experimentálního centra. Náplní práce zpravidla bývá rešerše (průzkum) odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) na dohodnuté téma, aktivní účast na výrobě zkušebních vzorků a při následných zatěžovacích zkouškách, zpracování a vyhodnocení získaných výsledků a jejich následná interpretace. Studenti získají zkušenosti s organizací komplexního procesu experimentu od výroby, zkoušení až po vyhodnocování výsledků.
Literatura 
[1]  Dle zadání diplomové práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce (NC20160300_1), dop. semestr 3 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce (NK20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce (NM20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )