Laboratoř geotechniky

Kód předmětu: 220YLPG
Garant předmětu: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., Ing. Radek Vašíček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-pro-studenty/220-lpg

Anotace(semestr B241)
Náplní předmětu jsou praktické geotechnické zkoušky v laboratoři a "in situ" zkoušky prováděné v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz). Jde zejména o stanovení parametrů zemin a hornin pro geotechnické výpočty - základní fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a deformační parametry, termofyzikální vlastnosti.
Obsah 
1. Úvod, seznámení se s vybavením a bezpečností práce v laboratoři, systém práce v kurzu
2. Hmotnosti, stanovení stupně nasycení pravidelného / nepravidelného vzorku: stanovení vlhkosti a objemových hmotností
3. Zrnitostní složení: sítový rozbor, hustoměrná zkouška
4. Atterbergovy meze: mez tekutosti - wL - kuželová metoda, Cassagrandeho miska: mez plasticity – wP
5. Zatřídění zeminy dle ČSN 73 10 01 a ČSN EN ISO 14688-2 na základě výsledků cvičení 2.- 4., dle zatřídění určení směrných normových chrakteristik
6. Zhutnitelnost: Proctor standard
7. Deformační a pevnostní charakteristiky: oedometrický modul, stlačitelnost, pevnost v prostém tlaku, moduly pružnosti a přetvárnosti
8. Smyková pevnost, propustnost: smykový přístroj, klasický propustoměr. Porovnání výsledků únosnosti a sedání. při použití tabulkových parametrů zeminy a hodnot zjištěných zkouškami 5.-7.
9. Hydrofyzikální vlastnosti: nasákavost, kapilarita, bobtnání, swell index
10. Pevnosti: v prostém tahu, v tahu za ohybu, ve střihu, Brazilská zkouška, pevnostní zkoušky v axiátoru - prostý tlak, tah za prostorového ohybu, triaxiální zkouška
11. Obrusnost - Böhmův přístroj, Termofyzikální vlastnosti
12. Nedestruktivní zkoušky - Schmidtovo kladívko, Poldi kladívko, odběr vzorků in-situ
13. Deformační a napjatostní měření v laboratoři / in-situ, teplota - měření in-situ, instrumentace měření
Literatura 
[1]  ČSN EN ISO 14688-1 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
[2]  ČSN EN ISO 14688-2 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
[3]  Pauli, Jiří, Holoušová, Taťana: Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin, ES ČVUT, Praha, 1991
[4]  Zavoral Jiří: Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin. Český geologický úřad, Praha, 1987
[5]  ČSN EN ISO 17892-1
[6]  ČSN EN ISO 17892-2
[7]  ČSN EN ISO 17892-3
[8]  ČSN EN ISO 17892-4
[9]  ČSN EN ISO 17892-12
[10]  EN 1926
[11]  ČSN 721030
[12]  ČSN 441114
[13]  ČSN 731001
[14]  ČSN EN 1997-1
[15]  https://ceg.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )