Doporučený statut soutěže SVOČ

 1. Soutěžní práce studentů posledních ročníků nebudou prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení diplomové práce.

 2. Soutěží se v jedenácti sekcích:
  - pozemní stavby a architektura,
  - vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství,
  - dopravní stavby,
  - stavební mechanika,
  - materiálové inženýrství,
  - inženýrské konstrukce a mosty,
  - geotechnika,
  - geodézie a kartografie,
  - technické zařízení budov a energie budov,
  - ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb,
  - městské a krajinné inženýrství.

 3. Z každé fakulty postupují do sekce mezinárodního kola maximálně dvě práce. Postupující práce autorizuje Rada SVOČ příslušné fakulty.

 4. V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň tři práce, soutěž v sekci se nekoná.

 5. Prezentace prací jsou veřejné, 12 minut přednesení práce, 3 minuty diskuse. Neveřejné je pouze rozhodování odborných porot.

 6. Do poroty nemůže být jmenován vedoucí v dané sekci soutěžící práce.

 7. Soutěž v sekci řídí předseda, kterého porotci zvolí těsně před zahájením soutěže v sekci. Může být i jmenován předem.

 8. Každý účastník musí před zahájením soutěže odevzdat alespoň jeden výtisk příspěvku, vypracované podle jednotně stanovené šablony. V případě nesplnění tohoto požadavku je ze soutěže vyloučen.

 9. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý porotce hodnotí, boduje práce podle daných kritérií.

 10. Kritéria pro hodnocení (1-10 bodů) prací jsou:
  - originalita práce a její vědecký přínos,
  - kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
  - vystupování v diskusi a reakce na připomínky,
  - formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu.

  Po skončení jsou studenti stručně seznámeni předsedou poroty s obecným zhodnocením průběhu soutěže. Studenti vyberou nejlepší práci na základě jejich hodnocení. Každý student najmenuje jednu nejlepší práci. Vítězí práce s největším počtem nominací. V případě rovnosti se studenti rozhodnou, kterou práci upřednostní. Jinak bude za nejlepší studentskou práci následně považována ta, která má lepší umístění u poroty. Nejlepší studentská práce je odměněna pouze věcným darem sponzorů.

 11. Každý porotce na základě svých poznámek stanoví pořadí prací; první, druhá a třetí. Vítězí práce s nejmenším součtem pořadí. Předseda poroty rozhodne v případě rovnosti bodů. Výsledky soutěže, po sečtení bodového hodnocení, nahlásí do půlhodiny po skončení jednání v sekci předsedové porot organizačnímu výboru soutěže SVOČ. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledku předseda poroty. Každá komise může udělit pouze tři ceny. V případě nestandardního rozhodnutí, není určeno první, druhé, třetí pořadí, je třeba navrhnout i rozdělení finančních prostředků. Finančního ohodnocení bude oznámena před zahájením soutěže. Standardní odměna (7 tis. Kč, 5 tis. Kč a 3 tis. Kč za 1., 2. a 3. místo) může být navýšena o finanční dary sponzorů.

 12. Výsledky budou oznámeny na slavnostním setkání všech účastníků v sekci.

 

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc., předseda rady SVOČ
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., místopředsedkyně rady SVOČ