Doporučený statut 24. fakultního kola SVOČ 2024

 

 1. Soutěžní práce studentů posledních ročníků nebudou prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení bakalářské či diplomové práce.
 2. Soutěží se v jedenácti sekcích:
  - pozemní stavby a architektura,
  - vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství,
  - dopravní stavby,
  - stavební mechanika,
  - materiálové inženýrství,
  - inženýrské konstrukce a mosty,
  - geotechnika,
  - geodézie a kartografie,
  - technická zařízení budov a energie budov,
  - ekonomika řízení stavebnictví a technologie staveb,
  - městské, krajinné inženýrství a environmentální inženýrství.
 3. Za fakultu postupují z každé sekce maximálně dvě práce do mezinárodního kola. Doporučený rozsah práce je 10 - 20 stran. Postupující práce autorizuje Rada SVOČ příslušné fakulty.
 4. Prezentace prací jsou veřejné, 12 minut přednesení práce, 3 minuty diskuse. Neveřejné je pouze rozhodování odborných porot.
 5. Soutěž v sekci řídí garant sekce.
 6. Porota sestává z garanta sekce a nejméně dvou porotců, kteří nejsou vedoucími soutěžních prací.
 7. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý porotce hodnotí, boduje práce podle daných kritérií.
 8. Kritéria pro hodnocení (1-10 bodů) prací jsou:
  - originalita práce a její vědecký přínos,
  - kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
  - vystupování v diskusi a reakce na připomínky.
 9. Každý porotce na základě svých poznámek stanoví pořadí prací; první, druhá a třetí. Vítězí práce s nejmenším součtem pořadí. Předseda poroty rozhodne v případě rovnosti bodů.
 10. Výsledky soutěže, po sečtení bodového hodnocení, nahlásí do půlhodiny po skončení jednání v sekci předsedové porot organizačnímu výboru soutěže SVOČ. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledku předseda poroty. Každá komise může udělit pouze tři ceny. V případě nestandardního rozhodnutí, není určeno první, druhé, třetí pořadí, je třeba navrhnout i rozdělení finančních prostředků. Standardní odměna (7 tis. Kč, 5 tis. Kč a 3 tis. Kč za 1., 2. a 3. místo) může být navýšena o finanční dary sponzorů.

 

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., předsedkyně rady SVOČ